!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii Sprijin pentru înfiinţarea serviciilor turistice de utilitate publică
Codul măsurii M7/3B
Tipul măsurii 

    – Investiții

    – Servicii 

X – Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii

1. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Teritoriul GAL este caracterizat printr-un partimoniu de mediu, arhitectural şi istoric de valoare, mai ales în partea de nord.

Prim măsura M7/3B se urmăreşte punerea în valoare a potenţialului turistic uman şi natural al teritoriului GAL: aşezăminte monahale şi biserici importante pentru istoria credinţei ortodoxe a românilor, situri arheologice din epoca bronzului, monumente arhitecturale, sit NATURA 2000, zone naturale de o mare valoare peisagistică, zone împădurite şi lacuri naturale cu potenţial de agrement.

Potenţialul natural şi arhitectural al teritoriului GAL este pe cât de valoros pe atât de puţin cunoscut pentru populaţia capitalei şi a zonelor adiacente teritoriului.

Valorificarea eficientă şi echilibrată a potenţialului turistic al teritoriului impune necesitatea unei infrastructuri de informare şi promovare.

Capitala şi zonele rezidenţiale adiacente reprezintă o sursă de potenţiali clienţi pentru dezvoltarea activităţilor turistice şi recreative.

Prin implementarea măsurii nu se vor realiza activităţi turistice aducătoare de profit. Măsura urmăreşte crearea de infrastructuri de informare şi promovare care vor funcţiona ca organizaţii non-profit.

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.7 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.6.

1.2. Obiectivul de devzoltare rurală al Reg. ( UE) nr. 1305/2013 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiectivul specific local al măsurii Realizarea de infrastructuri locale de utilitate publică, pentru informare şi promovare turistică
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. ( UE) nr.1305/2013 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

a) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

1.5. Contribuția la domeniile de intervenție 1. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale.

2. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6 (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

3. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului.

4. Complementaritatea cu măsurile din SDL Nu este cazul

5. Sinergia cu alte măsuri din SDL

Măsura M7/3B corespunde aceleiaşi priorităţi ca şi măsura M6/3A – Sprijinirea investiţiilor în infrastructura cu efect urbanistic : Prioritatea P3 (TABEL IV.1) – Modernizarea urbanistică a teritoriului.

2 . Valoarea adaugată a măsurii Valoarea adăugată a măsurii M7/3B constă în:

– realizara unor investiţii în infrastructura pentru promovarea patrimoniului natural, arhitectural şi istoric al teritoriului, sub forma de organizme non-profit, în vederea stimulării activităţilor turistice şi recreative.

– crearea de locuri de muncă noi;

– crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate

Relevanţa măsurii:

Se vor crea organisme de tip non-profit care vor desfăşura activităţi de informare şi promovare a patrimoniului de mediu, arhitectural şi istoric al teritoriului GAL.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M7/3B rezultă din analiza diagnostic, pt. I.7, respectiv din analiza SWOT, pt. III.6.

3. Trimiteri la acte legislative – Regulamentul UE 1303/2013;

– Regulamentul UE 1305/2013;

– HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii publice Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:

– Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;

– Legislaţia naţională în domeniul turismului.

4. Beneficiari direcți/indirecți ( grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți

Beneficiari direcţi :

Cele 6 comunele componente ale GAL.

Organizaţii non profit din domeniul turismului şi/sau protecţiei mediului.

Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG).

4.2 Beneficiari indirecți

Beneficiari indirecţi :

Entităţi private şi publice de pe teritoriul GAL.

Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.

5.Tip de sprijin ( conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

– amenajare şi dotare centre de informare turistică (exclusiv construcţii);

– amenajare trasee turistice pentru excursii prin zonele împădurite şi lacuri naturale;

– amenajare sisteme de informare prin indicatoare rutiere spre destinaţiile cu valoarea turistică sau de agrement;

– investiţii necorporale – sotftware pentru promovare în reţelele informatice;

– consultanţa pentru elaborarea Cererii de finanţare şi implementarea proiectului.

Acţiuni neeligibile

– achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;

– cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

– cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;

– cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;

– contribuţie în natură;

– cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

– costuri operationale, costuri de întreţinere, chirie;

6.1 Pentru proiecte de investiții
6.2 Pentru proiecte de servicii
7. Condiții de eligibilitate

 Beneficiari eligibili

Cele 6 comune componente ale GAL.

Organizaţii non profit din domeniul turismului şi/sau protecţiei mediuliui.

Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG).

Beneficiari neeligibili

– solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

– solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;

– beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;

7.2 Pentru proiecte de investiții în modernizarea/dezvoltarea exploatațiilor
8. Criterii de selecție 1. Principiul promovării patrimoniului istoric
Se punctează proiectele care cuprind promovarea patrimoniului istoric din teritoriu2. Principiul promovării proiectelor cu impact favorabil asupra mediului
Se punctează proiectele care cuprind promovarea partimoniului de mediu3. Principiul valoarea educativă pentru copii din teritoriu
Se punctează proiectele care prevăd activiăţti de promovare cu implicarea copiilor din şcolile gimnaziale din teritoriu4. Principiul creării unor locuri de muncă noi
Punctaj fix acordat daca se înfiinţează cel puţin 1 loc de muncă pe proiect
9.Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M7/3B este de 100{3e610628120aec9d9fc4f9b84595d65ea59ca6856273d7f391c34a1d8697400d} din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 5.000 Euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 8.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare Număr de beneficiari: 4
Număr de locuri de muncă create: 4
Totalul fonduri alocate: 32.000 Euro
pdf3

DOCUMENTE APEL DE SELECTIE NR. 1

APELUL DE SELECTIE NR.1 MASURA 7 – publicat la data de 16.06.2021

GHIDUL SOLICITANTULUI APEL 1 MASURA 7 – publicat la data de 16.06.2021

FISA  MASURII 7 – publicat la data de 16.06.2021

FISA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI – publicat la data de 16.06.2021

FISA DE EVALUARE – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 2 STUDIU DE FEZABILITATE – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA B STUDIU DE FEZABILITATE – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 3 DALI – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 4 MEMORIU JUSTIFICATIV beneficiari publici – publicat la data de 16.06.2021

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search